Angel’s Envy Finished Rye    20 
Basil Hayden’s Dark Rye    14
Basil Hayden’s 10 Year Rye    18
Bulleit Rye    12
Kentucky Owl 10 Year Rye    44
Knob Creek Rye    14
Michter’s Straight Rye    18
Rittenhouse Rye    12
WhistlePig Piggyback Rye    12
WhistlePig Farmstock Rye    18
WhistlePig Roadstock Rye    20
Whistle Pig Smokestock    20
Whistle Pig 12 Year Rye    30*
Whistle Pig 18 Year Rye    50*
Whistle Pig Boss Hog VIII    50*
Wild Turkey 101 Rye    14
Woodford Reserve Rye   14

Indicates 1 Oz. Pour *